Säkerhetsskydd


En av de tjänster som Asbuilt erbjuder är att fungera som en extern kompetens inom säkerhetsskydd. Ett område som idag är mer högaktuellt än någonsin!

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som på något sätt är av betydelse för Sveriges säkerhet mot exempelvis spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota säkerheten.

Kraven på säkerhetsskydd gäller för alla verksamheter som lyder under säkerhetsskyddslagen, och från den 1 december 2021 gäller en förändrad säkerhetsskyddslagsstiftning, som dels ställer högre krav på verksamhetsutövare, dels medför att brister i säkerhetsskyddet kan resultera i höga viten. För att veta huruvida en verksamhet omfattas av denna lagstiftning måste man först och främst bedöma om verksamheten berörs av säkerhetsskyddslagen eller inte och sedan genomföra en säkerhetsskyddsanalys.

Behöver ni hjälp med sådan bedömning eller att genomföra en säkerhetsskyddsanalys? Upprätta säkerhetsskyddsavtal eller kanske vägledning i hur ni kan arbeta systematiskt med säkerhetsskyddsarbete? Eller är det så att ni behöver säkerhetspröva personal i samband med ett projekt?

Asbuilts kompetens inom säkerhetsskydd gör att vi kan vi hjälpa er med exempelvis flertalet analyser, informationsklassificering samt att bistå er vid säkerhetsskyddade upphandlingar och säkerhetsprövningar. Vi kan dessutom hjälpa er att identifiera hur ert företag står sig i förhållande till säkerhetsskyddslagen idag och vid behov hjälpa er åtgärda eventuella brister och identifierade behov.

Säkerhetsprövningsintervju

Vid säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal (sk ”SUA-projekt”) ställs särskilda krav på sig som leverantör. För att säkerställa att personal bedöms som lämplig och kan förväntas agera lojalt och pålitligt ur säkerhetssynpunkt, måste en säkerhetsprövning genomföras, innan de kan få tillgång till information som bedöms vara känslig och skyddsvärd.

Ett led i detta är en så kallad säkerhetsprövningsintervju, vilket är ett närgånget och djupgående samtal, som berör personliga områden på ett sätt som lätt kan uppfattas som påträngande. Det handlar till exempel om personlig status, hälsa, familjeförhållanden, socialt kontaktnät, ekonomisk situation samt alkohol- & drogrelaterade vanor. Det här ställer såklart stora krav på både kompetens inom ämnet och inom intervjuteknik hos den som håller i intervjun, varför det kan vara svårt och även lite obekvämt att genomföra en sådan intervju internt med en kollega.

En av de konsulttjänster vi på Asbuilt erbjuder är just sådana säkerhetsprövningsintervjuer och kan alltså som utomstående part hjälpa Er med att utföra dessa. Vi kan även vid behov stötta er som bollplank för rådfrågning och bistå med vår expertkunskap under hela säkerhetsprövningsprocessen.

Extern chef för säkerhetsskydd

För ett mindre företag eller ett företag som sällan befattar sig med säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal (sk ”SUA-projekt”), kan det vara svårt att själva inneha och upprätthålla den kompetens som krävs för att ha en säkerhetsskyddschef.

Men då kan vi på Asbuilt hjälpa er, genom att fungera som en extern säkerhetsskyddschef och/eller som er representant i säkerhetsskyddsfrågor, när det kommer till era upphandlingar eller leveranser gentemot era kunder.